Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
poniedziałek,22 lipca
Imienieny:
Maria, Magdalena, Wawrzyniec
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Statut Sołectwa Grabonóg
obrazek
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1
Sołectwo Grabonóg obejmuje obszar 528,55 hektarów.
§ 2
Sołectwo Grabonóg jest jednostką pomocniczą Gminy Piaski dla wykonywania jej zadań i nie posiada osobowości prawnej.
§ 3
Ogół mieszkańców sołectwa- stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
§ 4
Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Grabonóg działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.
§ 5
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa
1. Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Piaski.
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Piaski.
3. Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 2 niniejszego Statutu.
4. Statucie- należy przez to rozumieć Statut Sołectwa
5. Sołtysie- należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa,
6. Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa
7. Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.
8. Samorząd mieszkańców- ogół mieszkańców sołectwa


ROZDZIAŁ II
Zasady i tryb wyboru organu sołectwa


§ 6.
1.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada określając miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Sołtysem oraz wyznaczając przewodniczącego Zebrania Wiejskiego spośród radnych Rady.
2.Uchwałę Rady o zwołaniu wyborczego Zebrania Wiejskiego podaje do wiadomości mieszkańców sołectwa Sołtys co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.
3.Zebranie wyborcze otwiera Sołtys a w razie jego nieobecności przewodniczący zebrania wiejskiego wybrany spośród radnych Rady Gminy.
§ 7.
Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do uczestniczenia w Zebraniu mieszkańców Sołectwa. W przypadku braku quorum w wyznaczonym terminie zwołujący Zebranie Wiejskie może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.
§ 8.
1.Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie dokonuje odrębnie w głosowaniu tajnym bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze.
2.Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze . Listę stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
3.Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej można zgłaszać pisemnie przed zebraniem lub ustnie bezpośrednio na zebraniu wyborczym,
4.Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie bezpośrednio na zebraniu lub pisemnie-w razie niemożności uczestnictwa w zebraniu.
§ 9
1.W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną.
2 Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3.Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do Rady Sołeckiej.
4.Do zadań komisji należy:
1/ rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2/ obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury,
3/ ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów.
4/ sporządzenie protokółu wyborczego o wynikach wyborów który podpisują członkowie komisji skrutacyjnej i przewodniczący zebrania.
§ 10
1.Kandydatury na stanowisko Sołtysa mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.
2.Kandydatury do Rady Sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.
§ 11.
Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa a następnie do Rady Sołeckiej, po wyrażeniu zgody na kandydowanie i zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
§ 12.
1.Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
2.W przypadku równej ilości głosów zostaje powtórzone głosowanie z pośród kandydatów którzy otrzymali największe i równe ilości głosów aż do ostatecznego wyboru,
3.Sołtys nie może wchodzić w skład Rady Sołeckiej .
§ 13.
1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2.Sołtys może być odwołany przez Radę na wniosek Radnych lub Wójta.
3.Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 14.
Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych ich członków następuje na wniosek Sołtysa.
§ 15.
Odwołanie przed upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej lub jej poszczególnych członków następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych.
§ 16
1.razie odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu Rada Gminy zarządza niezwłocznie ponowne wybory uzupełniające.
2.Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej lub wyboru nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.


ROZDZIAŁ III
Organizacja i zadania organów sołectwa


§ 17.
1.Organami sołectwa są:
1/. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy.
2/. Sołtys - jako organ wykonawczy.
2.Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3.Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej wybranych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata.
§ 18.
1.Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2.Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady
3.W przypadku, gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego jej tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.
§ 19.
Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
1/ wybór i odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,
2/ podejmowanie uchwał w sprawach mienia komunalnego,
3/ podejmowanie uchwał w sprawie wydatkowania innych środków,
4/ opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
5/ decydowanie o potrzebie rozwoju i zakresie wykonywania przez mieszkańcówwspólnych prac społecznie użytecznych,
6/ inicjowanie wszelkiej działalności gospodarczej na rzecz Sołectwa.
7/ wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi organ gminy.
8/ stanowienie w innych sprawach przekazanych uchwałą rady.
§ 20.
1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej .W tym celu Zebranie Wiejskie może wyłaniać specjalne komisje.
2.Zebranie Wiejskie podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust. 1 określa precyzyjnie jej zadanie.
3.Do zadań komisji, o której mowa w ust.1, w ramach realizacji zadania określonego w ust.2 należy :
1/ żądanie wyjaśnień,
2/ przeglądanie dokumentów,
3/ przeprowadzania oględzin.
4/ sporządzenie protokółu wraz z wnioskami.
§ 21.
Uprawnieni do udziału w Zebraniu Wiejskim mają następujące prawa:
1/ inicjatywy uchwałodawczej,
2/ udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
3/ zadawania pytań Sołtysowi, Członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,
4/ żądania utrwalenia w protokóle własnych czynności ,wymienionych w pkt.1-3,
5/ udziału w głosowaniach,
6/ zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
§ 22.
1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie ,co najmniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem chyba ,że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.
2.Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie
1/ z własnej inicjatywy,
2/ na żądanie organów Gminy,
3/ na wniosek conajmniej1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.
3.W szczególnych przypadkach Rada Gminy może zwołać zebranie wiejskie.
§ 23.
1.Zebranie jest ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych, prawidłowo poinformowanych o zebraniu.
2.Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców zwołujący Zebranie Wiejskie może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących .
§ 24.
1.Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.
2.Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3.W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej ,obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.
4.Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa ,który powinien go skonsultować z Radą Sołecką.
5.Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnić referentów spraw przedstawianych na zebraniu. W przypadku trudności winien On zwrócić się do Wójta Gminy.
§ 25.
1.Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :
1/ kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2/ udzieleniu głosu poza kolejnością,
3/ określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4/ odebraniu głosu,
5/ zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6/ żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
2.Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 26.
1.Sołtys lub osoby, o których mowa w § 24 ust.2 i 3 przygotowują projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego.
2.Na osobach, o których mowa w ust.1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno - biurowej Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu.
§ 27.
1.Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2.Uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie podpisuje Przewodniczący Zebrania.
3.Obrady Zebrania są protokołowane. Protokół wraz z listą obecności, podjęte uchwały, opinie i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbycia Zebrania.
4.Wójt może zawiesić uchwałę Zebrania Wiejskiego jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, statutem gminy bądź statutem Sołectwa.
5 Wójt obowiązany jest przedłożyć taką uchwałę Radzie Gminy na najbliższej sesji.
6.Rada podejmuje uchwałę utrzymującą w mocy bądź uchylającą uchwałę Zebrania Wiejskiego.
§ 28.
1.Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2.Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów gminy.
§ 29.
1. Do zadań Sołtysa w szczególności należy:
1/ zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2/ zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3/ sprawowanie zwykłego zarządu mieniem Sołectwa,
4/ przygotowywanie projektów uchwal Zebrania Wiejskiego,
5/ wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
6/ techniczno - organizacyjne zapewnienie warunków pracy zebrania Wiejskiego, Rady Sołeckiej oraz radnych z terenu sołectwa podczas ich spotkań z wyborcami, a także innych zebrań i spotkań zwoływanych z inicjatywy Wójta,
7/ współpraca z organami gminy,
8/ wykonywanie uchwał organów gminy,
9/ wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.
10/ uczestniczenie w naradach i szkoleniach Sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta,
11/ inkaso podatków,
12/ doręczanie mieszkańcom decyzji podatkowych,
13/ doręczanie ogłoszeń i innych pism w zwyczajowo przyjęty sposób,
14/ bieżący nadzór nad działalnością świetlicy i mienia znajdującego się na terenie sołectwa ,
2.Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznejw ramach i granicach upoważnienia udzielonego przez Radę odrębną uchwałą.
3.Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 30.
Sołtys składa na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 31.
1.Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia sołtysa na takich samych zasadach jak radnych o sesji Rady.
2.Sołtys może także zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
§ 32.
1.Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2.Rada Sołecka składa się z 3 do 5 członków i jest organem opiniodawczo - doradczym Sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji.
3.Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb wynikających z jego bieżącej działalności i przewodniczy jej obradom.
§ 33.
Rada Sołecka w szczególności:
1/ opracowuje i przedkłada Sołtysowi projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2/ opracowuje i przedkłada Sołtysowi projekt programu pracy samorządu,
3/ występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji działań samorządu,
4/ współdziała z Sołtysem w wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego,
5/ współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu realizacji zadań.
§ 34.
Samorząd mieszkańców wsi może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach określonych w KPA dla organizacji społecznych i w związku z tym może występować z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących innych osób albo z żądaniem dopuszczenia Samorządu do udziału w postępowaniu na prawach strony jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi samorządu i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców Sołectwa.
§ 35.
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorząd mieszkańców wsi może nawiązać współpracę z Samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawierać porozumienia określając zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań ,może podejmować wspólnie uchwały.


ROZDZIAŁ IV
Zakres zadań przekazanych sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji


§ 36.
Rada w drodze uchwały może przekazać Sołectwu mienie, grunty, lasy, świetlice, boiska. do korzystania i zarządzania.
§ 37
Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa nie zastrzeżone ustawami i Statutem Gminy, organów rządowej administracji ogólnej i innych podmiotów, a w szczególności:
1/. zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekazanego przez Radę Gminy
2/. występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych Sołectwa i podjęcie odpowiednich uchwał,
3/. współpraca z radnymi, głównie przez ułatwianie im kontaktu z wyborcami,
4/. współpraca z właściwymi organami z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
5/. organizowanie przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
6/.tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
7/.Podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji.
§ 38.
Rada sprawuje nadzór nad działalnością Sołectwa na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 39.
Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada, Komisja Rewizyjna Rady, Wójt.
§ 40
1.Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji sołectwa, oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynności o jakich mowa w ust. 1 organy mogą delegować swych przedstawicieli.
§ 41.
Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada Gminy..


ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe.


§ 42.
O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decyduje Rada w drodze odrębnej uchwały.
§ 43.
1.Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada.
2.Przewodniczący Rady jest obowiązany włączyć uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany Statutu Sołectwa do porządku obrad najbliższej sesji zwołanej po złożeniu wniosku.
§ 44.
Do insygniów i technicznych środków pracy Sołtysa należą:
1/ tablica informacyjna, usytuowana w miejscu urzędowania,
2/ legitymacja Sołtysa,
3/ pieczęć sołecka.
§ 45.
W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonuje Rada.


ŹRÓDŁO: BIP GMINA PIASKI WLKP
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ